Proszę rozważyć rejestracje
gościu

sp_LogInOut Zaloguj sp_Registration Zarejestruj się sp_MemberList Użytkownicy

Zarejestruj się | Zapomniałeś hasło?
Zaawansowane szukanie

— Zakres forum —— Match —

— Opcje forum —

Minimalna długość wyszukiwanego słowa jest 3 znaków - maksymalna długość wyszukiwanego słowa jest 84 znaków

prasa-linki
Prasa i ciekawe linki
sp_Feed Grupa RSS Notepad
Sprawy organizacyjne
sp_ForumIcon
Tematy 2
Posty 4
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Tematy 1
Posty 1
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Tematy 3
Posty 4
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Tematy 1
Posty 1
No permission to start topics
sejm2
Komisje Poselskie
Komisje poselskie, w których zasiądą posłowie i posłanki z ramienia KUKIZ`15
sp_ForumIcon
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych to stała komisja sejmowa, która zajmuje się sprawami administracji państwowej oraz bezpieczeństwa, sprawami ładu i porządku publicznego, a także geodezji i kartografii.
Tematy 4
Posty 7
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja do Spraw Petycji (PET)
Komisja do Spraw Petycji (PET) - do zakresu działania Komisji należy rozpatrywanie petycji złożonych do Sejmu.
Tematy 1
Posty 1
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT)
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT) – stała komisja sejmowa zajmująca się sprawami cyfryzacji, innowacyjności, informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego[1]. Pierwsza komisja zajmująca się tymi zagadnieniami została powołana do życia w trakcie VI kadencji Sejmu, 29 października 2010
Tematy 2
Posty 2
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (ESK)
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (ESK) - do zakresu działania Komisji należą sprawy polityki energetycznej państwa, w tym sprawy funkcjonowania otwartego zintegrowanego rynku energii i mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz sprawy gospodarki surowcami mineralnymi o charakterze paliw kopalnych, a także sprawy przekształceń form własności, w tym głównie sektora państwowego, oraz nadzoru nad własnością publiczną w gospodarce
Tematy 2
Posty 2
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP) - Do zakresu działania Komisji należą sprawy działalności Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Inspekcji Pracy, a w szczególności opiniowanie planów pracy Najwyższej Izby Kontroli i rocznych sprawozdań z działalności Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Inspekcji Pracy, ich budżetów i sprawozdań z ich wykonania, opiniowanie projektu statutu Najwyższej Izby Kontroli oraz statutu Państwowej Inspekcji Pracy, opiniowanie innych rozstrzygnięć organów Sejmu oraz wniosków i materiałów wynikających z ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, składanie Sejmowi wniosków o niezwłoczne przekazanie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, przeprowadzanie okresowych ocen działalności Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Inspekcji Pracy, w tym analizy przeprowadzonych kontroli i realizacji wystąpień pokontrolnych i przedkładanie ich Marszałkowi Sejmu, a także sprawy działalności regionalnych izb obrachunkowych.
Tematy 1
Posty 1
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE) - do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska lub Europejska Wspólnota Energii Atomowej, planów pracy Rady i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie oraz rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów, a także opiniowanie kandydatur na niektóre stanowiska w Unii Europejskiej.
Tematy 4
Posty 4
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM) - do zakresu działania Komisji należą sprawy kształcenia i wychowania przedszkolnego, podstawowego, ogólnokształcącego, zawodowego, pomaturalnego i wyższego, oświaty dorosłych, kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadr naukowych, wypoczynku, kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, opieki nad dziećmi i młodzieżą, archiwów, polityki rozwoju nauki i postępu technicznego, organizacji i kierowania nauką, badań naukowych, jednostek badowczo - rozwojowych, wdrożeń wyników badań do praktyki, wynalazczości i racjonalizacji, normalizacji, metrologii i jakości, korporacji i stowarzyszeń naukowych, współpracy naukowej za granicą, samorządu uczniowskiego i studenckiego oraz w jednostkach badawczo - rozwojowych, a także sprawy realizacji aspiracji młodego pokolenia oraz społeczno - zawodowej adaptacji młodzieży; przedmiotowy zakres działania Komisji nie zwalnia innych komisji od szczególnej troski o sprawy postępu naukowo - technicznego w dziedzinach należących do ich właściwości.
Tematy 4
Posty 4
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Finansów Publicznych (FPB) -do zakresu działania Komisji należą sprawy systemu pieniężnego, kredytowego i podatkowego, płac i dochodów, budżetu i planów finansowych państwa, funduszy celowych, agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa, ubezpieczeń majątkowych oraz ceł i statystyki.
Tematy 4
Posty 4
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja Gospodarki i Rozwoju (GOR)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (GOR) - do zakresu działania Komisji należą sprawy polityki gospodarczej, a w szczególności: restrukturyzacji gospodarki, efektywności przemysłu, handlu międzynarodowego i wewnętrznego, technologii, inwestycji bezpośrednich i udziału kapitału zagranicznego, a także samorządu pracowniczego, gospodarczego i pracodawców, oraz sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorców, sprawy rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług, a także sprawy ochrony przed działaniem monopoli, w szczególności monopoli naturalnych, zapewniania wolności konkurencji na rynku, zasadności koncesjonowania zawodów i działalności gospodarczej, przeciwdziałania monopolizacji oraz ochrony praw konsumenta
Tematy 4
Posty 4
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (GMZ)
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (GMZ) - Do zakresu działania Komisji należą sprawy gospodarki morskiej, w tym transportu morskiego i żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, ochrony środowiska morskiego, rybołówstwa morskiego i popularyzacji problematyki morskiej, a także sprawy żeglugi śródlądowej, dróg wodnych śródlądowych i rybactwa śródlądowego
Tematy 1
Posty 1
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Infrastruktury (INF) - Do zakresu działania Komisji należą sprawy budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, sprawy transportu lądowego i powietrznego, poczty oraz geodezji i kartografii
Tematy 4
Posty 4
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS) - Do zakresu działania Komisji należą sprawy kultury fizycznej, sportu oraz turystyki.
Tematy 2
Posty 2
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP) - Do zakresu działania Komisji należą sprawy polityki kulturalnej i informacyjnej państwa, w tym rozwoju kultury i sztuki, twórczości, upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa kulturalnego, prasy, radia i telewizji, wydawnictw, społecznego ruchu kulturalnego oraz współpracy kulturalnej z zagranicą.
Tematy 2
Posty 2
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)
Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG) - do zakresu działania Komisji należą sprawy więzi z krajem Polaków i osób pochodzenia polskiego zamieszkałych za granicą na stałe lub czasowo.
Tematy 4
Posty 4
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE) - Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw, a także realizacją zasady równego traktowania osób bez względu na ich pochodzenie etniczne i rasowe oraz narodowość.
Tematy 1
Posty 1
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Obrony Narodowej (OBN) - do zakresu działania Komisji należą sprawy obrony państwa, dotyczące zwłaszcza działalności sił zbrojnych, systemu oraz funkcjonowania obrony terytorialnej kraju i obrony cywilnej, wykonywania obowiązków w dziedzinie umacniania obronności przez organy państwowe i przedsiębiorstwa państwowe, organizacje spółdzielcze i społeczne oraz przez obywateli, a także sprawy zakładów przemysłu obronnego.
Tematy 3
Posty 5
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) - do zakresu działania Komisji należą sprawy ochrony i kształtowania środowiska oraz ochrony nieodnawialnych jego zasobów, gospodarki wodnej, dróg wodnych śródlądowych, meteorologii, hydrologii, geologii oraz leśnictwa i gospodarki leśnej.
Tematy 4
Posty 4
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK) - do zakresu działania Komisji należy prowadzenie postępowania w sprawie badania zasadności skierowanych do niej wniosków wstępnych o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej, podejmowanie uchwał w tym przedmiocie oraz przedstawianie Sejmowi sprawozdań z przeprowadzonych prac.
Tematy 1
Posty 1
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja Polityki Senioralnej (PSN)
Komisja Polityki Senioralnej (PSN) - do zakresu działania Komisji należą sprawy kształtowania polityki państwa dotyczącej osób starszych
Tematy 1
Posty 1
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR) - do zakresu działania Komisji należą sprawy kształtowania polityki społecznej państwa, problemów socjalnych, ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych, pomocy społecznej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego i problemów osób niepełnosprawnych i kombatantów oraz sprawy prawa pracy, w tym ochrony pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy, równego traktowania w zatrudnieniu, a także systemów płac i kosztów utrzymania, walki z bezrobociem, rynku pracy, kosztów pracy, zatrudnienia i ochrony praw pracowniczych obywateli polskich w krajach Unii Europejskiej, zatrudnienia absolwentów, a także sprawy wynikające bezpośrednio z funkcjonowania rodziny, wypełniania jej ról i zadań oraz występowania z propozycjami regulacji prawnych dotyczących tych zagadnień oraz sprawy dotyczące ochrony praw kobiet i zapewnienia im równych szans w życiu zawodowym i społecznym, a także sprawy związane z przestrzeganiem konstytucyjnej zasady równych praw kobiet i mężczyzn.
Tematy 4
Posty 4
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)
Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP) - do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z wyrażaniem przez Sejm zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności za przestępstwa lub wykroczenia albo aresztowanie bądź zatrzymanie, z warunkami wykonywania przez posłów mandatu poselskiego, jego wygaśnięcia, z działalnością biur poselskich, dotyczące wykładni i stosowania regulaminu Sejmu oraz dokonywania analiz skarg i wniosków kierowanych do Sejmu i jego organów; rozpatrywanie zarzutów niewykonywania przez posłów obowiązków poselskich; sprawowanie stałego nadzoru nad pracą Kancelarii Sejmu.
Tematy 1
Posty 1
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW) - do zakresu działania Komisji należą sprawy rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa rybnego, społeczno-zawodowych organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej; do zakresu działania Komisji należą również sprawy określania kierunków demonopolizacji organów i struktur zajmujących się powyższą działalnością oraz rozwoju i modernizacji infrastruktury wsi oraz problematyka związana z oświatą i doradztwem rolniczym.
Tematy 4
Posty 4
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR) - do zakresu działania Komisji należą sprawy organizacji i funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego, zarządu mieniem komunalnym, gospodarki komunalnej, zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju regionów i społeczności lokalnych; do zakresu działania Komisji należy także rozpatrywanie założeń polityki regionalnej państwa.
Tematy 2
Posty 2
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA) - do zakresu działania Komisji należą sprawy polityki zagranicznej państwa.
Tematy 2
Posty 2
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC) - do zakresu działania Komisji należą sprawy przestrzegania prawa i praworządności, sądów, prokuratury, notariatu, adwokatury i obsługi prawnej, funkcjonowania samorządów adwokackiego i radcowskiego, sprawy przestrzegania praw człowieka.
Tematy 3
Posty 3
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja Ustawodawcza (UST)
Komisja Ustawodawcza (UST) - do zakresu działania Komisji należą sprawy problematyki legislacyjnej i spójności prawa, współdziałania w organizowaniu procesu ustawodawczego i zapewnienia jego prawidłowości, rozpatrywania projektów ustaw i uchwał o szczególnym znaczeniu prawnym lub o znacznym stopniu złożoności legislacyjnej, sprawy związane z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz wynikające z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, a także współudział w przeprowadzaniu kontroli wprowadzania w życie i wykonywania ustaw i uchwał Sejmu oraz koordynacja tych działań.
Tematy 2
Posty 2
No permission to start topics
sp_ForumIcon
Komisja Zdrowia (ZDR)
Komisja Zdrowia (ZDR) - Do zakresu działania Komisji należą sprawy ochrony zdrowia.
Tematy 3
Posty 3
No permission to start topics
person-mini
Nasi Posłowie i Posłanki
robert-winnicki
Okręg 1 Legnica Robert Winnicki
Adres 1: Pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław Adres 2: 1-go Maja 25, 58-500 Jelenia Góra Godziny otwarcia: wtorek 10:00-18:00 (Wrocław) Godziny otwarcia: środa 12:00-18:00 (Jelenia-Góra) Telefon: 693 263 266 E-mail: robert.winnicki@sejm.pl
Tematy 2
Posty 2
No permission to start topics
ireneusz-zyska
Okręg 2 Wałbrzych Ireneusz Zyska
ul. Rynek 2/1A, 58-160 Świebodzice Godziny otwarcia: – Telefon: – E-mail: ireneusz.zyska@gmail.com Strona internetowa: www.ireneusz-zyska.pl
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
kornel-morwawiecki
Okręg 3 Wrocław Kornel Morawiecki
Adres 1: ul. Barlickiego 28, 50-324 Wrocław Adres 2: ul. Kilińskiego 3B, 55-200 Oława Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 11:00 – 16:00 Telefon: (71) 377-34-25 (Wrocław) E-mail: kornel.morawiecki@sejm.pl
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
pawel-skutecki
Okręg 4 Bydgoszcz Paweł Skutecki
ul. Focha 10/7, 85-070 Bydgoszcz Godziny otwarcia: poniedziałek: 9:00-17:00, wtorek-czwartek: 10:00-15:00 Telefon: 509-863-941 E-mail: biuro@skutecki.pl Strona internetowa: www.skutecki.pl
Tematy 1
Posty 1
No permission to start topics
pawel-szramka
Okręg 5 Toruń Paweł Szramka
Adres 1: ul. Rynek Nowomieński 9/2 (I piętro), 87/100 Toruń Adres 2: ul. Hallera 10D, 87-300 Brodnica Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 8:00 – 16:00 Telefon: 698-103-354 (Toruń) Telefon: 570-622-333 (Brodnica) E-mail: pawel.szramka@sejm.pl
Tematy 2
Posty 2
No permission to start topics
jakub-kulesza
Okręg 6 Lublin Jakub Kulesza
Adres 1: ul. Krakowskie Przedmieście 13/8, 20-002 Lublin Adres 2: ul. 3 Maja 8 lok. 6a, 24-100 Puławy Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek, sobota: 12:00-15:00 Telefon: tel. 536-163-626 E-mail: biuro@kulesza.pl Strona internetowa: www.kulesza.pl
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
jaroslaw-sachajko
Okręg 7 Chełm Jarosław Sachajko
Adres 1: ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość Adres 2: Plac Wolności 15, 22-500 Hrubieszów Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 8:00-12:00 oraz 13:00-17:00 (Zamość) Godziny otwarcia: poniedziałek: 10:00-17:00 (Hrubieszów) Telefon: 884-020-207 E-mail: jarosław.sachajko@sejm.pl Strona internetowa: www.sachajko.pl
Tematy 1
Posty 1
No permission to start topics
jaroslaw-porwich
Okręg 8 Zielona Góra Jarosław Porwich
Adres: ul. Walczaka 12A/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski Godziny otwarcia: OTWARCIE – marzec 2016 Telefon: 792 226 980 E-mail
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
piotr-apel
Okręg 9 Łódź Piotr Apel
Adres: ul. Sienkiewicza 18 lok. 3u, 90-009 Łódź Godziny otwarcia: (dzwonić i pytać o godziny otwarcia) Telefon: 601-707-505 E-mail: piotr.apel@ruchkukiza.pl
Tematy 4
Posty 4
No permission to start topics
rafal-wojcikowski
Okręg 10 Piotrków Trybunalski Rafał Wójcikowski
Adres: ul. Św. Antoniego 28, 97-200 Tomaszów Mazowiecki Godziny otwarcia: – Telefon: – E-mail: rafal.wojcikowski@sejm.pl
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
tomasz-rzymkowski
Okręg 11 Sieradz Tomasz Rzymkowski
Adres 1: ul. Barlickiego 10, 99-300 Kutno Adres 2: ul. Stanisławskiego 23, 99-400 Łowicz (II piętro, koniec korytarza na lewo) Godzina otwarcia: poniedziałek, wtorek, piątek: 10:00-15:00 oraz środa: 14:00-19:00 (Kutno) Godziny otwarcia: wtorek: 17:00-18:00 (Łowicz) Telefon: 535-411-160 E-mail: biuro@rzymkowski.pl
Tematy 1
Posty 1
No permission to start topics
jaroslaw-brynkus
Okręg 12 Kraków Józef Brynkus
Adres: ul. Mickiewicza 14, 34-100 Wadowice Godziny otwarcia: poniedziałek -piątek: 9:00-17:00, sobota-niedziela: nieczynne Telefon: (33) 873-10-32 E-mail: poselbrynkus@gmail.com
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
agnieszka-scigaj
Okręg 13 Agnieszka Ścigaj
Adres 1: ul. Długa 48/15, 31-146 Kraków Adres 2: ul. Sławkowska 13/13, 32-300 Olkusz Godziny otwarcia: poniedziałek-środa: 10:30-17:30, czwartek: 12:00-17:30, piątek: 13:30-15:30, dyżur poselski: poniedziałek 10:30-13:00 (Kraków) Godziny otwarcia: poniedziałek 10:30-18:30, środa: 16:00-18:30, czwartek-piątek: 10:30-17:00, dyżur poselski: poniedziałek 14:00-17:30 (Olkusz) Telefon: 508-065-732 (Kraków) Telefon: 508-170-124 (Olkusz) E-mail: biuro@agnieszka-scigaj.pl
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
elzbieta-borowska
Okręg 14 Nowy Sącz Elżbieta Borowska
Adres 1: ul. Jagiellońska 14 lok. 9, 33-300 Nowy Sącz Adres 2: ul. Piekarska 1, 38-300 Gorlice Godziny otwarcia: – Telefon: 884-939-216 E-mail: elaborowska1@gmail.com, elzbieta.borowska@sejm.pl
Tematy 1
Posty 1
No permission to start topics
norbert-kaczmarczyk
Okręg 15 Tarnów Norbert Kaczmarczyk
Adres: ul. Parkowa 10, 32-100 Proszowice (budynek MOSiR) Godziny otwarcia: poniedziałek-12,00 do 16,00 wtorek -10,00 do 15,00 środa -12,00 do 16,00 czwartek -10,00 do 15,00 Tarnów : poniedziałek-10,00 do 15,00 -Dyżur posła wtorek -11,00 do 15,00 środa -11,00 do 16,00 sobota -10,00 do 15,00 Telefon 1: 515-473-013 Telefon 2: 787-100-153
Tematy 1
Posty 1
No permission to start topics
marek-jakubiak
Okręg 16 Płock Marek Jakubiak
Adres 1: ul. Królewiecka 14 (pokój nr 2, piętro 2), 09-400 Płock Adres 2: ul. Kilińskiego 8, 06-400 Ciechanów Godziny otwarcia: czwartek: 16:00-18:00 (Płock) Godziny otwarcia: poniedziałek i środa: 16:00-18:00 (Ciechanów) Telefon: (23) 673-45-45 (Ciechanów Browar)
Tematy 4
Posty 4
No permission to start topics
robert-mordak
Okręg 17 Radom Robert Mordak
Adres: ul. Żeromskiego 42 lok. 21, 26-600 Radom (wejście od strony ul. Moniuszki) Godziny otwarcia: poniedziałek: 11:00-20:00, wtorek-piątek: 11:00-16:00 Telefon: 603-071-303
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
anna-maria-siarkowska
Okręg 18 Siedlce Anna Maria Siarkowska
Adres 1: ul. Berka Joselewicza 3, 08-110 Siedlce Adres 2: ul. Kilińskiego 17, 07-410 Ostrołęka Godziny otwarcia: poniedziałek: 10:00-18:00, wtorek: 8:00-14:00, piątek 9:00-15:00 (Siedlce) Godziny otwarcia: poniedziałek-czwartek: 14:00-18:00, piątek: 8:00-12:00 (Ostrołęka) Telefon : 573-412-395 (Ostrołęka) E-mail: biuro.siarkowska@gmail.com, anna.siarkowska@sejm.pl
Tematy 2
Posty 2
No permission to start topics
pawel-kukiz
Okręg 19 Warszawa Paweł Kukiz
Adres: ul. Piękna 31/37, 00-677 Warszawa Godziny otwarcia: poniedziałek- piątek 9:00-17:00 Telefon: (22) 623-82-73
Tematy 1
Posty 1
No permission to start topics
jacek-wilk
Okręg 19 Warszawa Jacek Wilk
Adres: ul. Mokotowska 4/6 lok. 306, 00-641 Warszawa Godziny otwarcia: piątek 12:00-16:00 Telefon: – E-mail: jacek.wilk@sejm.pl Strona internetowa: www.jacekwilk.pl
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
stanislaw-tyszka
Okręg 20 Warszawa Stanisław Tyszka
Adres: ul. Piękna 31/37, 00-677 Warszawa Godziny otwarcia: poniedziałek- piątek od 9:00 do 17:00 Telefon: (22) 623-82-73 E-mail: kontakt@stanislawtyszka.pl Strona internetowa: www.stanislawtyszka.pl
Tematy 2
Posty 2
No permission to start topics
pawel-grabowski
Okręg 21 Opole Paweł Grabowski
Adres: ul. Sukiennice 2/103, 49-300 Brzeg Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 10:00-16:00, dyżur poselski: poniedziałek 14:00-20:00 Telefon: 690-226-236
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
wojciech-bakun
Okręg 22 Krosno Wojciech Bakun
Adres: ul. Łukasińskiego 7, 37-700 Przemyśl Godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00-18:00, wtorek-piątek 8:00-16:00 Telefon 1: 530-536-659 Telefon 2: 886-787-329 E-mail: wbakun@op.pl
Tematy 1
Posty 1
No permission to start topics
maciej-maslowski
Okręg 23 Rzeszów Maciej Masłowski
Adres: ul. Okulickiego 9, 35-222 Rzeszów Godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00-18:00, wtorek-czwartek 10:00-16:00, piątek: 8:00-14:00 Telefon 1: (17) 783-78-38 Telefon 2: 736-832-932 E-mail: maciej.maslowski@sejm.pl
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
adam-andruszkiewicz
Okręg 24 Białystok Adam Andruszkiewicz
Adres 1: ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok Adres 2: ul. Wojska Polskiego 6/19, 19-200 Grajewo Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9:00-16:00 (Białystok) Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek: 9:30-15:30 oraz czwartek: 12:30-17:30 (Grajewo) Telefon 1: 510-125-565 (Białystok) Telefon 2: 507-264-164 (Grajewo) E-mail: adam.andruszkiewicz@sejm.pl
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
magdalena-blenska
Okręg 25 Gdańsk Magdalena Błeńska
Adres: ul. Miszewskiego 17/204, 80-239 Gdańsk Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9:00-17:00 Telefon: 737-468-969 E-mail: magdalena.blenska@sejm.pl
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
malgorzata-zwiercan
Okręg 26 Gdynia Małgorzata Zwiercan
Adres: ul. Batorego 20/1, 81-366 Gdynia Godziny otwarcia: poniedziałek, czwartek: 10:00-18:00, wtorek, środa, piątek: 10:00-16:00 Telefon: (58) 622-36-12 E-mail: poselmalgorzatazwiercan@gmail.com
Tematy 2
Posty 2
No permission to start topics
jerzy-jachnik
Okręg 27 Bielsko-Biała Jerzy Jachnik
Adres: ul. Cechowa 31, 43-300 Bielsko-Biała (w połowie lutego otwarcie biura w Cieszynie) Godziny otwarcia: poniedziałek: 9:00-17:00 oraz wtorek, środa, piątek 9:00-15:00 Telefon: (33) 829-32-35
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
tomasz-jaskola
Okręg 28 Częstochowa Tomasz Jaskóła
Adres: ul. Dąbrowskiego 8/19, 42-200 Częstochowa Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 8:00-16:00 Telefon 1: 34 310 40 77 Telefon 2: 511-776-207 E-mail: biurojaskola@gmail.com Strona internetowa: –http://jaskola.pl
Tematy 1
Posty 1
No permission to start topics
krzysztof-sitarski
Okręg 30 Rybnik Krzysztof Sitarski
Adres: ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin Godziny otwarcia: Luty – 1 tydzień: 01.02. – od 7:30 do 15:30, 02.02. – od 8:30 do 16:30, 03.02. – od 8:30 do 15:30, 04.02. – od 8:30 do 20:30, 05.02. – od 7:30 do 17:30 (ze względu na dużą mobilność proszę wcześniej zadzwonić i zapytać o godziny otwarcia) Telefon 1: 509-919-986 Telefon 2: 883-463-133 E-mail: kancelaria@krzysztofsitarski.pl
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
grzegorz-dlugi
Okręg 31 Katowice Grzegorz Długi
Adres: ul. Floriana 7, 40-286 Katowice Godziny otwarcia: poniedziałek: 11:00-18:30, wtorek-piątek: 11:00-16:00 Telefon: (32) 353-84-25 (wew. 131)
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
barbara-chrobak
Okręg 32 Sosnowiec Barbara Chrobak
Adres: ul. 3 Maja 7/1, 41-200 Sosnowiec Godziny otwarcia: poniedziałek: 10:00-17:00, wtorek-piątek: 10:00-16:00 Telefon: 883-922-286 E-mail: biuroposelchrobak@gmail.com Strona internetowa: www.barbara-chrobak.pl
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
piotr-liroy-marzec
Okręg 33 Kielce Piotr Liroy-Marzec
Adres: ul. Planty 6 lok. 3, 25-502 Kielce Godziny otwarcia: poniedziałek, piątek: 9:00-17:00, wtorek, czwartek: 14:00-18:00 oraz sobota: 10:00-14:00 Telefon: 730 885 659 E-mail: kampania@liroy.pl
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
andrzej-kobylarz
Okręg 34 Elbląg Andrzej Kobylarz
Adres: ul. Wieżowa 12/1, 82-300 Elbląg Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek: 8:00-16:00 oraz wtorek, czwartek: 12:00-18:00 Telefon: 606-832-506 E-mail: andrzej.kobylarz@sejm.pl Strona internetowa: www.akobylarz.pl
Tematy 2
Posty 2
No permission to start topics
andrzej-maciejewski
Okręg 35 Olsztyn Andrzej Maciejewski
Adres 1: ul. Niepodległości 53/55, 10-044 Olsztyn Adres 2: ul. Wojska Polskiego 53a, 19-300 Ełk Godziny otwarcia: poniedziałek: 10:00-18:00 oraz wtorek-piątek: 8:00-16:00 Telefon 1: 502-416-862 (Olsztyn) Telefon 2: 502-416-863 (Ełk)
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
jerzy-kozlowski
Okręg 36 Kalisz Jerzy Kozłowski
Adres: ul. Kazimierzowska 6/3, 62-800 Kalisz Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 10:00 – 14:00 Telefon 1: 723-130-904 Telefon 2: 723-130-903 E-mail: jerzy.kozlowski@sejm.pl
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
bartosz-jozwiak
Okręg 37 Konin Bartosz Jóźwiak
Adres: ul. Wiosny Ludów 6, 62-500 Konin Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 8:00 – 16:00 Telefon: 881-546-153
Tematy 1
Posty 1
No permission to start topics
blazej-parda
Okręg 38 Piła Błażej Parda
Adres: Pl. Konstytucji 3 Maja 7, 64-920 Piła Godziny otwarcia: poniedziałek: 9:30-16:30 oraz wtorek-piątek: 9:00-15:00 Telefon: 794-101-048
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
stefan-romecki
Okręg 40 Koszalin Stefan Romecki
Adres: ul. Piłsudskiego 11-15, 75-950 Koszalin Godziny otwarcia: poniedziałek: 15:00-18:00 (dyżur poselski oraz prawnik), piątek: 16:00-18:00 (psycholog) oraz sobota: 9:00-13:00 (porady podatkowe) Telefon 1: (94)3433313 Telefon 2: 509-861-460 E-mail: koszalin1266@wp.pl
Tematy 0
Posty 0
No permission to start topics
sylwester-chruszcz
Okręg 41 Szczecin Sylwester Chruszcz
Adres: ul. Koński Kierat 16/2, 70-563 Szczecin Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 10:00-16:00 Telefon : (telefon biurowy w trakcie instalacji) E-mail: sylwester.chruszcz@sejm.pl
Tematy 5
Posty 5
No permission to start topics
Strefa czasowa forum: Europe/Warsaw

Najwięcej użytkowników online: 24

Obecnie online:
1 Gość(ci)

Najwięcej postów:

Mariusz Howiszczak: 10

Piotr: 8

JERZY.N: 7

Leszek Jopkiewicz: 4

imsylii: 4

Jakub Perkowski: 4

Magdalena Derucka: 4

Wojciech Wyrwiński: 3

Kaktus: 2

Paweł Jakowicki: 2

Statystyki użytkowników:

Posty gości: 0

Użytkownicy: 33

Moderatorzy: 5

Administratorzy: 1

Statystyki forum:

Grupy: 5

Fora: 77

Tematy: 177

Posty: 195

Najnowszy użytkownik:

Dariusz Boniecki, Marek Ciesielczyk, Renata Klarkowska, Seba Bober, Dariusz Ćwik, Wojciech Wyrwiński, Roman Kręplewicz, Krzysztof Beczek

Moderatorzy: Daniel Stańczak: 4, Dariusz Szymanski: 12, Jakub Krzemiński: 3, Lesław Płonka: 18, Rafal: 15

Administratorzy: Forum Kukiz: 199